Spotykamy się na Stawikach, w pobliżu kas, biegacze - wtorek o 19:00,
sekcja NW - czwartek o 17:00.
Tutaj nas szukajcie.

RODO

Klauzula informacyjna RODO

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec z siedzibą w Sosnowcu Plac Kościuszki 5 (nr skrzynki 31), 41-200 Sosnowiec. Adres e-mail do kontaktu w sprawach dot. przetwarzania danych osobowych e–mail: kontakt@harpagansosnowiec.pl. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • w celach, na które wyraził/a Pan/i zgodę na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • realizacji umowy lub podjęcia działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. (prawnie uzasadnione interesy: przeprowadzenie rekrutacji do Stowarzyszenia, utrwalanie imienia, nazwiska, miejscowości i wizerunku w ramach działalności Stowarzyszenia w związku z realizacją celów statutowych stowarzyszenia w szczególności promowania i upowszechniania biegania oraz propagowania zamiłowania do systematycznego uprawniania rekreacji ruchowej i sportu wśród mieszkańców Sosnowca).

Czy istnieje obowiązek podania przez Pana/ią danych i jakie są konsekwencje niepodania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie może uniemożliwić realizację celu przetwarzania.

Komu możemy przekazać Pani/a dane osobowe.

Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być:

  • podmioty współpracujące w związku z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,
  • dostawcy usług i narzędzi informatycznych, np. usług hostingowych, poczty elektronicznej, usług księgowych.

Jak długo przetwarzamy Pana/i dane osobowe.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny dla wykonania celu dla którego zostały pozyskane, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Jak realizujemy Pana/i prawa, jako osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Panu/i prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/i do nas zwrócić z prośbą o udzielenie informacji dot. przetwarzania przez nas Pana/i danych osobowych.

Czy mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Tam gdzie wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma Pan/Pani również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania Pana/Pani danych do momentu jej wycofania.

Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą.

Możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku, gdy uzna Pan/i, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.